/ Nasa Yuwe / miinxi / nasa yuwete fxi’na

nasa yuwete fxi’na